Jakie są prawne formy zabezpieczenia kredytu

  Kredytów mogą udzielać tylko i wyłącznie banki. Innym podmiotom gospodarczym podejmującym się próby oferowania czynności zarezerwowanych dla banków jest karalne  grzywną do 5 milionów złotych bądź karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Zabezpieczenia kredytów dzielimy na dwie grupy:

 

1)  zabezpieczenie kredytu osobowe, które dzielimy na:

 A)  poręczenie gdzie osoba fizyczna bądź prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie;

 B) weksel jest to rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca weksla jest zobowiązany do bezwarunkowego gdy inna osoba  dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej bądź sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla;

  • gwarancja bankowa;
  • poręczenie wekslowe;
  • przelew wierzytelności – bank żąda zadeklarowania przez nabywcę kredytu, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu;
  • przystąpienie do długu;

  2) zabezpieczenie kredytu rzeczowe dzielimy na:

  1. zastaw na rzeczach materialnych oraz prawach;
  2. blokada środków na rachunku bankowym jest ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania;
  3. kaucja nie jest wymaga umowy pisemnej, ale składa się ją na odrębnym rachunku bankowym;
  4. bon na okaziciela;
  5. hipoteka jest zabezpieczeniem spłaty kredytu na nieruchomości, dla której złożono księgę wieczystą Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.;