Ubezpieczenie turystyczne

Organizowanie imprez turystycznych na przekład wycieczek poza granice naszego państwa pozostaje w ścisłym związku z działalnością ubezpieczeniową. Wyjazd turystyczny, najlepiej nawet zorganizowany, stwarza dla jego uczestników wiele sytuacji potencjalnie niebezpiecznych jak również grożących uszczerbkiem na zdrowiu, mienia oraz życiu potencjalnego klienta.
Oto ubezpieczenia na wyjazd

1. Obowiązkowe

– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób, które posiadają pojazd mechaniczny za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów

2. Dobrowolne
– ubezpieczenie pomocy prawnej
– od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
– rzeczy osobistych i bagażu podróżnego
– ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków jak również od kosztów leczenia obejmuje w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub też śmierć ubezpieczonego wypłatę odszkodowania w umówionej sumie, uzależnionej od treści umowy. W części dotyczącej kosztów leczenia ubezpieczenie tego rodzaju obejmuje zwrot kosztów poniesionych na badania oraz zabiegi lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, transport ubezpieczonego do szpitala i pobyt w szpitalu oraz transport do kraju.
Ubezpieczenie rzeczy oraz bagażu jest potrzebne na wypadek utraty rzeczy osobistego użytku, niezbędnych na czas tej podróży.
Ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy ma związek z powszechną praktyką przedpłat na imprezy turystyczne, pobieranych przez organizatorów imprez, a uzasadnionych zarówno zabezpieczeniem trwałości umowy, jak i koniecznością ponoszenia przez organizatora imprezy szeregu wydatków w celu przygotowania podróży.

Szybki rozwój techniki oraz użycie dużych sił przyrody połączyć można z gwałtownym wzrostem coraz więcej nieszczęśliwych wypadków. Liczba tych wypadków z chwili na chwilę rośnie, co za tym idzie jest dużo ofiar śmiertelnych jak również poszkodowanych umiarkowanie. Problem ten stał się zagrożeniem dla zdrowia publicznego jak również zagadnieniem społecznym o bardzo ważnym znaczeniu.

Jednak nie jest możliwe usunięcie zjawiska wypadków samochodowych. Dla tego obowiązkowe jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Początkowo ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związane z ruchem pojazdów mechanicznych było dobrowolne co zmieniło się z biegiem czasu jak również z większą ilością pojazdów. Obowiązek ubezpieczenie OC w Rzeczpospolitej Polskiej wprowadziło Rozporządzenie Rady Ministrów, któremu przyświecał cel zapewnienia ochrony osobom ponoszącym odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Każdy bowiem, nawet najbardziej przezorny oraz jednocześnie najlepiej wyszkolony kierowca musi liczyć się z tym, że bywają zdarzenia z ruchem jego pojazdu na które nie ma wpływu, które spowoduje, iż zostanie na niego nałożony obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Rozmiary tej szkody mogą być znacznie małe jak i odwrotnie, iż będą stanowić dla niego, a tym samym jak również jego rodziny dużą dolegliwość trwającą latami. Tak więc obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne, obejmujące szczególności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowcy i posiadacza pojazdu.